Ondernemingsgegevens

VLERICK FIETSEN BV
Nieuwstraat 16    9840 DE PINTE
E-mail: info@vlerickfietsen.be
Tel: 00 32 (0) 9 282 47 09
BTW:  BE 0429.417.911
 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vlerick Fietsen, een BV met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Nieuwstraat 16, BTW BE 0429.417.911, RPR Gent, (hierna “'Vlerick Fietsen”') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vlerick Fietsen moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vlerick Fietsen aanvaard zijn.
 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vlerick Fietsen niet. Vlerick Fietsen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vlerick Fietsen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vlerick Fietsen. Vlerick Fietsen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen bij de on-line aankoop:
 
  • Via Creditkaart Visa of Mastercard: Snel en veilige betaling met de credit card. Voor de checkout wordt u verbonden naar een beveiligde SSL-encrypted pagina waar u uw credit card gegevens ingeeft. Het bedrag wordt op de dag van bestelling gecrediteerd.
  • Via Ideal:  Betaling via Ideal is populair in Nederland. Veilige online betaling.  Bij betaling via Ideal wordt u doorverwezen naar de website van uw bank.
  • Via Maestro: Geef uw kaartnummer en de vervaldatum van uw bankkaart op. Daarmee wordt u automatisch naar de betaalomgeving van uw vertrouwde bank geleid. De betaling verloopt dan verder zoals u dat gewoon bent bij uw bank. Na de betaling komt u terug bij Ingenico die bevestigd dat de betaling goed uitgevoerd is. 
Vlerick Fietsen  is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 
 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 
De levering gebeurt door Bpost, DPD of DHL. 
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Vlerick Fietsen.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Vlerick Fietsen was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vlerick Fietsen BV. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vlerick Fietsen BVBA  te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vlerick Fietsen.
 
Indien het herroepingsrecht van toepassing is: 
 
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vlerick Fietsen, Nieuwstraat 16  te B9840 De Pinte, telefoonnummer (0032)92824709, e-mail info@vlerickfietsen.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
 
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
 
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Vlerick Fietsen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Vlerick Fietsen Nieuwstraat 16  B9840 De Pinte.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Vlerick Fietsen zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 
 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
 
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Vlerick Fietsen  alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Vlerick Fietsen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Vlerick Fietsen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
Vlerick Fietsen betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.
 
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
  • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd; 
  • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Vlerick Fietsen geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering van nieuwe producten aan de eerste eigenaar en bedraagt 2 jaar.
Voor levering van tweedehandsproducten is de garantietermijn 1 jaar.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Vlerick Fietsen en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Vlerick Fietsen.
 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Vlerick Fietsen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 
 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Vlerick Fietsen is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0) 92824709, via e-mail op info@vlerickfietsen.be of per post op het volgende adres: Nieuwstraat 16 B9840 De Pinte. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Vlerick Fietsen beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Vlerick Fietsen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Vlerick Fietsen BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

Voor verdere informatie betreffende de privacy verwijzen wij u graag door naar de Privacyverklaring

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via het telefoonnummer  +32(0) 92824709 of via e-mail op info@vlerickfietsen.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
Verdere informatie over het gebruik van Cookies op onze website vindt u onder Cookiewetgeving
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door Vlerick Fietsen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 
 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent (Belgie) bevoegd. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).